Op maandagmorgen 21 maart maakte burgemeester Pieter Paans, tijdens een openbare zitting van het centraal en hoofdstembureau de definitieve einduitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van (14,15) en 16 maart 2022 bekend. 27.039 inwoners van de gemeente Krimpenerwaard hebben op (14,15 en) woensdag 16 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een geldige stem uitgebracht op een kandidaat. Daarnaast waren er 49 blanco stemmen en 61 ongeldige stemmen. Het opkomstpercentage is 59,89 procent.

Hiermee is de kiesdeler in totaal 872. Om met voorkeurstemmen gekozen te worden, moet een kandidaat 25% van deze kiesdeler halen. Van de 31 gekozen raadsleden zijn er maar liefst 22 met voorkeurstemmen in de raad gekozen. Er zijn 8 vrouwen en 23 mannen gekozen in de raad.

Definitieve zetelverdeling

Politieke partij

Aantal zetels

VGBK

7

VVD

3

SGP

5

CDA

3

Pro Krimpenerwaard

3

Lokaal op 1

1

ChristenUnie

2

PvdA/GroenLinks

2

D66

1

Leefbaar Krimpenerwaard

4

Restzetels

Na de verdeling van de hele zetels waren er nog 4 restzetels te verdelen. Deze gingen achtereenvolgens naar VGBK, SGP, VVD en Leefbaar Krimpenerwaard op basis van het hoogste aantal resterende stemmen na de verdeling van de hele zetels.

Naar de proces verbalen

Vervolg

Op 29 maart neemt de raad afscheid van de niet herkozen raadsleden. De 31 nieuw gekozen leden van de gemeenteraad worden op 30 maart toegelaten tot de raad en geïnstalleerd en beëdigd. Beide vergaderingen  beginnen om 20.00 uur in het gemeentekantoor in Lekkerkerk.

Het college blijft voorlopig als demissionair college haar werk voortzetten: maar zij neemt geen grote besluiten meer of pakt grote projecten op. Het college wisselt pas als er een coalitie is. Meteen na de 21e onderhandelen de fracties die samen een meerderheid in de raad kunnen vormen met elkaar over de vorming van een coalitie. De coalitie draagt de kandidaatwethouders voor aan de gemeenteraad. Deze benoemt de kandidaten tot wethouder. Ook maakt de coalitie afspraken over het beleid voor de periode tot de volgende verkiezingen en legt deze vast in het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord en de jaarlijkse programmabegroting vormen samen de algemene basis van het beleid van de gemeente Krimpenerwaard.
 
Het is niet te zeggen hoelang de coalitievorming duurt. Maar het is niet zo dat de raad niets doet tot er een coalitie is. Op 26 april is de raad gewoon in bedrijf en start de besluitvorming via de gemeenteraadsvergadering weer.